Bài 7. Nitơ – Loigiaihay.com

Hoá 11 bài 7

Video Hoá 11 bài 7

Dạng 1

Bài tập lý thuyết về nitơ

* Một số lưu ý cần nhớ:

– Nito Là chất khí không màu, không mùi ít tan trong nước và không duy trì sự sống, sự cháy

– CTCT có chứa liên kết 3 nên khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường

– Thể hiện tính OXH (khi tác dụng với KL mạnh và Hidro) và khử (khi tác dụng với O2)

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

A. NH3, N2O5, N2, NO2

B. N2, NO, N2O, N2O5

C. NH3, NO, HNO3, N2O5

3: Có nên để coin trên sàn Binance? Ví Binance có an toàn không?

D. NO2, N2, NO, N2O3

3: Tìm hiểu về đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn – VCSC

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tố N có các số oxi hóa: -3, 0, +1, + 2, +3, +4, +5

Những nguyên tố N mang số oxi hóa trung gian có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng

Trong NH3, Nitơ có số oxi hóa -3, là số oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

Trong HNO3 và N2O5, N có số oxi hóa +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Đáp án D

Ví dụ 2: Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

A. NaNO2

B. NH4NO3

C. NaNO3

D. NH4NO2

3: Tìm hiểu về đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn – VCSC

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là: NaNO3

Đáp án C

Ví dụ 3: Ở điều kiện thường, nitơ phản ứng được với

A. Mg

B. K

C. Li

D. F2

Hướng dẫn giải chi tiết

Ở nhiệt độ thường nitơ chỉ tác dụng với liti tạo liti nitrua.

6Li + N2 → 2Li3N

Đáp án C.

3: NFT là gì? NFT có phải là nền tảng kiếm tiền online trong tương lai?

Ví dụ 4: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền, ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2- lần lượt là: -3; -4; -3; +5; +3.

3: Tìm hiểu về đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả, an toàn – VCSC

Hướng dẫn giải chi tiết:

A sai, nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là khí trơ, không phải là khí độc.

B đúng

C sai vì trong phản ứng của nitơ với kim loại thì nitơ thể hiện tính oxi hóa, kim loại thể hiện tính khử

D sai vì trong N2O4 nguyên tử N có số oxi hóa +4

(overset{+3}{mathop{Al}},overset{-3}{mathop{N}},,text{ }{{overset{+4}{mathop{N}},}_{2}}{{overset{-2}{mathop{O}},}_{4}},text{ }overset{-3}{mathop{N}},{{overset{+1}{mathop{H}},}_{4}}^{+},text{ }overset{+5}{mathop{N}},{{overset{-2}{mathop{O}},}_{3}}^{-},text{ }overset{+4}{mathop{N}},{{overset{-2}{mathop{O}},}_{2}})

Đáp án B

Related Posts