Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Sachgiaibaitap.com

Hoá 11 bài 21

Video Hoá 11 bài 21

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 95 SGK Hóa 11): Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a. Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

b. Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Lời giải:

a) Vì dA/không khí = 2,07 ⇒ MA = 2,07.29 = 60

(vì Mkhông khí = 29)

b) Ta có:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 95 Sgk Hoa 11 1

Bài 2 (trang 95 SGK Hóa 11): Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập công thức phân tử của limonen.

Lời giải:

Gọi công thức của limonen là CxHy

Ta có:

%H = 100% – %C = 100% – 88,235% = 11,765%

dlimonen/kk = 4,69 ⇒ Mlimonen = 4,69.29 = 136

3: Đòn bẩy là gì? Các loại đòn bẩy và Ứng dụng … – DINHNGHIA.com

Ta có:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 95 Sgk Hoa 11 1

⇒ x : y ≈ 5 : 8

⇒ công thức (C5H8)n

⇒ M(C5H8)n = MC + MH = n(12.5 + 8) = 68n = 136

⇒ n = 2

Công thức phân tử limonen là C10H16.

Bài 3 (trang 95 SGK Hóa 11): Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,180 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của chất A.

Lời giải:

Gọi công thức hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 95 Sgk Hoa 11 1

mO = mA – (mC + mH) = 0,3 – (0,01.12 + 0,02.1) = 0,16(g)

⇒ nO = Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 95 Sgk Hoa 11 2 = 0,01(mol)

nC : nH : nO = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

⇒ công thức phân tử (CH2O)n

3: Cách phân tích khối lượng giao dịch để chọn điểm mua chứng

Ta có: mA = 30n = 60 ⇒ n = 2

⇒ Công thức phân tử của A là C2H4O2

Bài 4 (trang 95 SGK Hóa 11): Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

Lời giải:

Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% – (%C + %H) = 100% – (81,08 + 8,1)% = 10,82%

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 95 Sgk Hoa 11 1

(Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên là 0,76)

⇒ Công thức đơn giản nhất của anetol là C10H12O

Ta có: M(C10H12O)n = 148

⇒ (10.12 + 12 + 16).n = 148 ⇒ n = 1

Vậy công thức phân tử là C10H12O

Bài 5 (trang 95 SGK Hóa 11): Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O ; B. C4H8O2.

C. C5H12O ; D. C4H10O2.

Lời giải:

3: Top 6 cách đầu tư vàng hiệu quả nhất cho người mới tại Việt Nam

– Đáp án B

– Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 95 Sgk Hoa 11

Suy ra X có CTTQ là: (C2H4O)n

Ta có: M(C2H4O)n= 44n = 88 ⇒ n = 2

CT của hợp chất X là: C4H8O2

⇒ Đáp án B

Bài 6 (trang 95 SGK Hóa 11): Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O ; B. C2H6O2

C. C2H6O ; D. C3H9O3

Lời giải:

3: Top 6 cách đầu tư vàng hiệu quả nhất cho người mới tại Việt Nam

– Đáp án B

– Vì dZ/H2 = 31 ⇒ MZ = 2.31 = 62

Gọi công thức phân tử của Z là (CH3O)n

⇒ MZ = 31n = 62 ⇒ n = 2 ⇒ Đáp án B

Related Posts