Thể đồng hợp là gì? – Luật Hoàng Phi

đồng hợp là gì

Câu hỏi:

Thể đồng hợp là gì?

A. Là các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử.

B. Là cá thể mang 2 alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhau.

C. Là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen.

3: Olymp Trade là gì? Có lừa đảo? Lý do không nên chơi OlympTrade?

D. Là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen.

Đáp án đúng C.

Thể đồng hợp là cá thể mang 2 gen alen giống nhau thuộc cùng 1 gen, ví dụ RR, rr là các thể đồng hợp, một tính trạng đồng hợp tử là khi cùng một loại hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng, một dị hợp tử là một tính trạng khi các loại khác nhau của hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Các sinh vật riêng lẻ mang hai alen giống nhau (ví dụ RR hoặc rr) được gọi là đồng hợp tử . Trong khi các sinh vật riêng lẻ mang các alen khác nhau (ví dụ Rr) được gọi là dị hợp tử.

Một tính trạng đồng hợp tử là khi cùng một loại hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng. Một dị hợp tử là một tính trạng khi các loại khác nhau của hai alen liên kết để tạo thành một tính trạng. Trong loại này, các alen trội và thoái bộ có mặt trong cặp và trội sẽ biểu hiện loại tính trạng mà con cái sẽ thể hiện.

3: Nguyễn Mạnh Tuấn A7 thực chất là ai trong lĩnh vực chứng khoán?

Vì con người là sinh vật lưỡng bội, chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, thừa hưởng một bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh từ mẹ và một bộ hoàn chỉnh từ cha. Hai nhiễm sắc thể tương ứng với nhau được gọi là nhiễm sắc thể tương đồng. Ngay cả locus (vị trí) là giống nhau của các gen này trong nhiễm sắc thể tương đồng.

Ví dụ, ở đây chúng ta đang nói về màu tóc và hãy xem xét rằng chúng ta có hai alen cho gen này – một mã alen cho màu tóc đen (R) và mã alen khác cho màu tóc nâu (r).

Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng bao gồm các alen giống nhau (cả đen hoặc nâu) hoặc các alen khác nhau (đen và nâu). Dựa trên nền tảng của những kết quả có thể xảy ra này, chúng ta có thể phân biệt xem chúng là cùng một alen, tức là các alen đồng hợp tử hay các alen khác nhau tức là dị hợp tử.

Xem thêm:

Sự khác biệt chính giữa đồng hợp tử và dị hợp tử

3: Nến Hammer là gì? Cách giao dịch với mô hình nến rút chân

– Nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, chúng có thể là các alen giống hệt nhau được gọi là đồng hợp tử, trong khi nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, có thể là các alen khác nhau (trội và thoái lui), có thể nói là dị hợp tử .

– Kết quả đồng hợp tử ở những cá thể tương tự có nghĩa là nó thuần chủng cho một tính trạng và giống thật. Ví dụ: RR, rr; trong khi nó mang lại những cá thể không giống nhau, điều đó có nghĩa là cá thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra những đứa con có kiểu gen khác. Ví dụ:

– Đồng hợp tử mang các alen tương tự của một tính trạng. Ví dụ RR, rr, trong khi các chất mang dị hợp tử không giống nhau, ví dụ Rr.

– Một cá thể đồng hợp tử có thể mang alen trội hoặc lặn, nhưng không phải cả hai cùng một lúc; một cá thể dị hợp tử có cả hai, tức là một alen trội và một alen lặn.

– Chỉ có một loại giao tử được tạo ra đồng hợp tử, trong khi ở loại dị hợp tử, hai loại giao tử được tạo ra.

Related Posts