Bạn Hồng đang mở bảng tính Danh sach lop em, bạn ấy … – Hoc24

Bạn hồng đang mở bảng tính

Câu 1: Muốn lưu trang tính em thực hiện

A.Chọn File -> Save -> gõ tênC. Chọn View ->Save ->gõ tênB.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khácD. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?

A. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thứcC. Nhập dữ liệu trên thanh công thứcB. Nháy chuột vào ô và nhập công thứcD. Tất cả đều đúng

Câu 3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) – max(5)

A. 11B. 1C. -1D. Tất cả sai

Câu 4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

A. 30B. #VALUEC. 6D. Tất cả sai

Câu 5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi

A. #VALUEB. #NAMEC. #DIV/0!D. #N/A

Câu 6: Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cộtB. Tên của hàngC. Địa chỉ ô tính được chọnD. Cả A, B, C sai

3: Thông tin về thị trường ngoại hối kênh đầu tư forex【 MMVC】

Câu 7: Thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọnC. Hiển thị công thức trong ô tính được chọnB. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọnD. Cả 3 ý trên.

Câu 8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

A. =Sum(A1;A2;A3;A4)B. =SUM(A1,A2,A3,A4)C. =Sum(A1;A4)D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

a) (7+9):(6-2) x(3+1)

Câu 10: Cho trang tính sau:

a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 11: Cho trang tính sau:

3: Tham khảo XSMB – Dự đoán 1 cặp số duy nhất hôm nay

a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.

b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

Câu 12. Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above B. Insert Below C. Insert left D. Insert Right.

Câu 13. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.

A. Xác định giá trị nhỏ nhất B. Xác định giá trị lớn nhất C. Tính trung bình cộng D. Tính tổng

Câu 14. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?

A. =B3+C5; B. =A4+C6; C. = B5+C3; D. =B4+D6;

Câu 15. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?

A. Gộp các ô tính B. Căn biên dưới

C. Ngắt xuống dòng D. Căn lề trái.

Câu 16. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:

3: Cách xem và tra cứu chi nhánh MBBank. Tìm ngân … – Chanh Tươi

A. 6 B. 14 C. 24 D. 8

Câu 17. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8 B. 7 C. 10 D. 4.

Câu 18. Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn

B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

D. Xử lý dữ liệu

Câu 19. Giả sử em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

A. Insert B. Delete C. Format D. Merge & Center

Câu 20. Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:

A. Dấu * B. Dấu + C. Dấu / D. Dấu =

giúp mình với mọi người

Related Posts