Giải Toán 6 VNEN Bài 15: Tính chất của phép nhân – VietJack.com

Bài 15 tính chất của phép nhân

Giải Toán 6 VNEN Bài 15: Tính chất của phép nhân

A. Hoạt động khởi động

Câu 1 (trang 110 Toán 6 VNEN Tập 1): Thực hiện lần lượt các hoạt động sau

– Em đố bạn nhắc lại các tính chất của phép nhân các số tự nhiên và cho ví dụ.

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

* Tính chất giao hoán của phép nhân: a.b = b.a với mọi số tự nhiên a và b.

Ví dụ: 2.5 = 5.2.

* Tính chất kết hợp của phép nhân: (a.b).c = a.(b.c) với mọi số tự nhiên a, b và c.

Ví dụ: (2.5) .6 = 2. (5.6).

– Tính và so sánh:

a) (+3).(-2) và (-2).(+3);

b) (-5).(-7) và (-7).(-5);

c) [4.(-6)] . (-8) và 4. [(-6).(-8)];

d) 9. [(-2) + (-3)] và 9. (-2) + 9. (-3).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) (+3).(-2) và (-2).(+3)

(+3).(-2) = -(3.2) = -6; (-2).(+3) = -(2.3) = -6.

Như vậy: (+3).(-2) = (-2).(+3)

b) (-5).(-7) và (-7).(-5)

(-5).(-7) = 5.7 = 35; (-7).(-5) = 7.5 = 35.

Như vậy: (-5).(-7) = (-7).(-5)

c) [4.(-6)] . (-8) và 4. [(-6).(-8)]

[4.(-6)] . (-8) = (-24).(-8) = 192; 4. [(-6).(-8)] = 4. 48 = 192;

Như vậy: [4.(-6)] . (-8) = 4. [(-6).(-8)]

3: UK Trade: Sàn tiền ảo bị đánh sập, nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng

d) 9. [(-2) + (-3)] và 9. (-2) + 9. (-3)

9. [(-2) + (-3)] = 9.(-5) = -45; 9. (-2) + 9. (-3) = (-18) + (-27) = -45.

– Nhận xét về kết quả của các phép tính trên.

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

Các phép tính trên có kết quả như nhau theo từng cặp.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 1 (trang 110,111 Toán 6 VNEN Tập 1): Đọc kĩ nội dung sau

Sgk trang 110, 111 Toán 6 VNEN Tập 1

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Tính:

a) 15 . (-2) . (-5) . (-6);

b) 4 . 7 . (-11) . (-2).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) 15 . (-2) . (-5) . (-6) = -900;

b) 4 . 7 . (-11) . (-2) = 616.

Câu 2 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) -57 . 11;

b) 75 . (-21).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) -57 . 11 = -57 . (10 + 1) = (-57) . 10 + (-57) . 1 = (-570) + (-57) = -627;

b) 75 . (-21) = 75 . [(-10) + (-10) + (-1)] = 75 . (-10) + 75 . (-10) + 75 . (-1)

= (-750) + (-750) + (-75) = -1575.

Câu 3 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Tính:

a) (37 – 17) . (-5) + 23 . (-13 – 17);

b) (-57) . (67 – 34) – 67 . (34 – 57).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) (37 – 17) . (-5) + 23 . (-13 – 17) = 20 . (-5) + 23 . (-30) = -100 + (-690) = -790;

b) (-57) . (67 – 34) – 67 . (34 – 57) = (-57) . 67 – (-57) . 34 – 67 . 34 + 67 . 57

= [-(57 . 67) + (67 . 57)] – 34 . [(-57) + 67)

= -34 . 10 = -340.

Câu 4 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Tính nhanh:

a) (-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8);

b) (-98) . (1 – 246) – 246 . 98.

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) (-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8) = [125 . (-8)] . [(-25) . (-4)] . (-6)

= (-1000) . 100 . (-6) = 600 000;

b) (-98) . (1 – 246) – 246 . 98 = (-98) . (-245) – 246 . 98

= 98 . 245 – 246 . 98

= 98 . (245 – 246)

= 98 . (-1) = -98.

Câu 5 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5);

b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5) = (-5)5;

b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3) = (-2)3.(-3)3.

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1 (trang 111 Toán 6 VNEN Tập 1): Đố vui:

3: Học giao dịch Cổ phiếu Mỹ và Châu Âu – XTB

Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra được hai số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không? Vì sao?

Bạn An nói rằng bất kì số nguyên nào lũy thừa bậc chẵn cũng là số nguyên dương. Bạn An nói có đúng không? Vì sao?

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

Bạn Bình nói đúng vì có thể hai số mà bạn Bình nghĩ đến là hai số nguyên đối nhau. Vì vậy, khi bình phương chúng lên, ta được hai giá trị bằng nhau.

Ví dụ: 2 và -2, 3 và -3,…

Bạn An nói chưa đúng vì 0 cũng là số nguyên nhưng 0 lũy thừa bậc chẵn lên không phải là số nguyên dương.

Câu 2 (trang 112 Toán 6 VNEN Tập 1): Tính:

a) 237 . (-26) + 26 . 137;

b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) 237 . (-26) + 26 . 137 = (100 + 137). (-26) + 26 . 137

= 100 . (-26) + 137 . (-26) + 26 . 137 = -2600;

b) 63 . (-25) + 25 . (-23) = (-63) . 25 + 25 . (-23)

= 25 . [(-63) + (-23)]

= 25 . (-86) = -2150.

Câu 3 (trang 112 Toán 6 VNEN Tập 1): Không tính, hãy so sánh:

a) (-2) . (-3) . (-2014) với 0;

b) (-1) . (-2) . … . (-2014) với 0.

3: Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Trả lời:

a) (-2) . (-3) . (-2014) < 0 vì có lẻ hạng tử âm;

b) (-1) . (-2) . … . (-2014) > 0 vì có chẵn hạng tử âm

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 6 chương trình VNEN hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

  • Giải bài tập sgk Toán 6
  • Giải sách bài tập Toán 6
  • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án
  • Top 52 Đề thi Toán 6 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Related Posts